تحلیل کوتاه مورد معامله در قرارداد بیمه :

شناسایی و تفکیک مورد معامله در قراردادها

خصوصیات  ویژه قرارداد بیمه باعث شده است این قرارداد بطور دقیق و مو به مو در چهارچوب قانون مدنی و تجارت قابل تحلیل نباشد و قانون خاص خود را داشته باشد.

خطر و جایگاه آن در شکل گیری عقد بیمه:

آیا خطر مورد عقد بیمه است؟

پوشش خطر چیست؟ قراردادی که بر مبنای آن بار تحمل زیانهای ناشی از خطر منتقل می شود.

بنابراین جبران و تعهد به جبران خسارت وارده به مورد عقد بیمه پوشش خطر می باشد که در برابر حق بیمه قرارگرفته است.

خطر یا در معنای دقیقتر احتمال بروز خطر بستری است که بر مبنای آن عقد بیمه منعقد می شود نه مورد بیمه.

ماده 1 قانون بیمه که حق بیمه را در مقابل جبران خسارت قرار می دهد. آنچه که «در مقابل خطری» بیمه می شود؛ موضوع بیمه است.