شرایط عمومی بیمه نامه حوادث
فصل اول -كلیات
ماده1- این بیمه نامه بین بیمه گر و بیمه گذار براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه 1316و پیشنهاد كتبی بیمه گذار(كه جزء لاینفك بیمه نامه می‌باشد) تنظیم گردیده مورد قبول بیمه گر واقع نگردیده باید به بیمه گذار قبل از صدور بیمه نامه اعلام گردد و موارد اعلام شده جزء تعهدات بیمه گر محسوب نمی‌گردد. در صورتیكه بیمه شده و بیمه گذار شخص واحد نباشد رضایت كتبی بیمه شده و در مورد بیمه شده‌ای كه اهلیت قانونی نداشته باشد موافقت ولی یا قیم او ضروری است وگرنه بیمه نامه باطل است.
ماده2- - بیمه گر، بیمه گر شركت بیمه‌ای است كه مشخصات آن در بیمه نامه قید گردیده و جبران خسارت و پرداخت غرامت ناشی از حوادث احتمالی را طبق شرایط مقرر در این بیمه نامه بعهده می‌گیرد.
ماده3- بیمه گذار:
بیمه گذار شخص حقیقی یا حقوقی است كه مشخصات نامبرده در این بیمه نامه ذكر گردیده و پرداخت حق بیمه را تعهد می‌نماید.
ماده 4 بیمه شده:
بیمه شده شخصی است كه احتمال تحقق خطر یا خطرات مشمول این بیمه نامه برای او موجب انعقاد بیمه نامه گردیده و مشخصات نامبرده در این بیمه نامه ذكر شده است.
ماده5- ذینفع شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند كه بیمه نامه به نفع آنها منعقد شده و مشخصات آنان در این بیمه نامه ذكر گردیده است.
ماده6- حق بیمه:
حق بیمه وجهی است كه بیمه گذار در مقابل تعهدات بیمه گر می‌پردازد.
ماده7- سرمایه بیمه یا غرامت بیمه:
سرمایه بیمه و یا غرامت بیمه وجهی است كه بیمه گر متعهد می‌گردد در صورت تحقق خطر یا خطرات مشمول بیمه طبق شرایط این بیمه نامه به ذینفع بپردازد.
ماده8 حادثه:
حادثه موضوع این بیمه عبارتست از هر واقعه ناگهانی ناشی از یك عامل خارجی كه بدون قصد و اراده بیمه شده بروز كرده و منجر به جرح، نقص عضوع از كارافتادگی و یا فوت بیمه شده گردد.
ماده9- نقص عضو یا از كارافتادگی دائم و قطعی:
نقص عضو و یا از كارافتادگی دائم و قطعی عبارتست از قطع، تغییر شكل و یا از دست دادن توانایی انجام كار عضوی از بدن كه ناشی از حادثه بوده، وضعیت دائم و قطعی داشته باشد.
ماده 10- مدت بیمه نامه:
مدت این بیمه نامه یكسال تمام شمسی است و از ساعت 12ظهر روزی كه بعنوان تاریخ شروع بیمه نامه قید گردیده است آغاز و در ساعت 12ظهر روز انقضاء بیمه نامه خاتمه می‌یابد مگر آنكه بین طرفین بنحو دیگری توافق شده باشد.
فصل دوم- شرایط
ماده11- اصل حسن نیت:
بیمه گذار و بیمه شده مكلفند با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسشهای بیمه گر كلیه اطلاعات راجع به موضوع بیمه را در اختیار بیمه گر قرار دهند. اگر بیمه گذار و یمه شده در پاسخ به پرسش بیمه گر عمداً از اظهار مطلبی خودداری نمایند و یا عمداً برخلاف واقع اظهار بنمایند بیمه نامه باطل و بلا اثر خواهد بود ولو مطلبی كه كتمان شده یا برخلاف واقع اظهار شده هیچگونه تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد در اینصورت نه فقط وجوه پرداختی بیمه گذار مسترد نخواهد شد، بلكه بیمه گر میتواند مانده حق بیمه را نیز مطالبه نماید.
ماده 12- خطرات بیمه شده:
تامین بیمه گر با رعایت استثنائات و محدودیتهای مندرج در بیمه نامه، شامل تحقق خطر(حادثه) موضوع ماده(8) این بیمه نامه می‌باشد. تحقق خطرات زیر نیز جزء تعهدات بیمه گر محسوب می‌گردد.
    الف) غرق شدن، مسمومیت، تأثیر گاز بخار و یا مواد خورنده مانند اسید.
    ب) ابتلاء به هاری، كزاز و سیاه زخم.
    ج) دفاع مشروع بیمه شده.
    د) اقدام به نجات اشخاص و اموال از خطر.
ماده13 -خسارت قابل تامین:
این بیمه نامه فوت، از كارافتادگی و نقص عضو را كه مستقیماً ناشی از موارد مذكور در ماده12 این بیمه نامه باشد تامین می‌نماید. در صورت توافق طرفین و دریافت حق بیمه اضافی، هزینه پزشكی و غرامت روزانه نیز قابل تامین می‌باشد.
ماده14- پرداخت حق بیمه:
بیمه گزار موظف است حق بیمه را در مقابل دریافت بیمه نامه نقداً بپردازد و قبض رسیدی كه به مهر و امضاء بیمه گر رسیده باشد، اخذ نماید مگر اینكه طرفین بنحو دیگری نسبت به پرداخت حق بیمه توافق نمایند.
ماده15- پرداخت حق بیمه:
بیمه گزار موظف است حق بیمه را در مقابل دریافت بیمه نامه نقداً بپردازد و قبض رسیدی كه به مهر و امضاء بیمه گر رسیده باشد، اخذ نماید مگر اینكه طرفین بنحو دیگری نسبت به پرداخت حق بیمه توافق نمایند.
ماده16- كتبی بودن اظهارات:
هرگونه پیشنهاد و اظهار بیمه گذار و بیمه گر در رابطه با این بیمه نامه بایستی كتباً به آخرین نشانی اعلام شده ارسال گردد.
ماده 17- تغییر خطر:
هرگاه در جریان مدت بیمه در شغل یا فعالیتهای دیگر بیمه شده تغییری حاصل شود بیمه شده یا بیمه گذار موظفند بیمه گر را از تغییرات حاصل حداكثر ظرف مدت 10روز آگاه سازند در صورت تغییر خطر، بیمه گر حق بیمه متناسب با خطر را برای مدت باقیمانده پیشنهاد می‌نماید. در صورتیكه طرفین نتوانند در میزان حق بیمه تعدیل شده توافق نمایند هر یك از طرفین حداكثر ظرف مدت10(ده) روز می‌توانند بیمه نامه را فسخ نمایند.
ماده 18- موارد فسخ بیمه نامه:
بیمه گر با بیمه گزار می‌توانند در موارد زیر اقدام به تقاضای فسخ بیمه نامه نمایند.
    الف) موارد فسخ از طرف بیمه گر: بیمه گر در موارد زیر می‌تواند بیمه نامه را فسخ نماید. در اینصورت برگشت حق بیمه بصورت روز شمار محاسبه خواهد شد .
1.    عدم پرداخت تمام یا قسمتی از حق بیمه و یا اقساط آن در موعد یا مواعد معین.
2.    هرگاه بیمه گذار سهواً یا بدون سوء نیت مطالبی را اظهار نماید و یا از اظهار مطالبی خودداری كند بنحوی كه در نظر بیمه گر موضوع خطر را تعیین داده و یا از اهمیت آن بكاهد.
3.    در صورت تشدید خطر موضوع بیمه نامه و یا تغییر وضعیت بیمه شده بنحوی كه اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بیمه گر حاضر برای انعقاد قرارداد با شرایط مذكور در قرارداد نمی‌گشت و عدم موافقت بیمه گزار با تعدیل حق بیمه.
4.    در صورتی كه بیمه نامه برای مدت بیش از یكسال باشد در پایان هر سال.
    ب) موارد فسخ از طرف بیمه گذار: بیمه گذار می‌تواند بیمه نامه را فسخ نماید در این صورت بیمه گر حق بیمه تا زمان فسخ را براساس تعرفه كوتاه مدت محاسبه می‌نماید. مگر در مواردی كه فسخ توسط بیمه گذار مستند به یكی از دلایل زیر باشد كه در این صورت حق بیمه تا زمان فسخ بطور روز شمار محاسبه خواهد شد:
1.    انتقال پرتفوی بیمه گر.
2.    كاهش خطر موضوع بیمه و عدم موافقت بیمه گر با تعدیل حق بیمه.
ماده19- موارد انفساخ بیمه نامه:
در صورت فوت بیمه شده بعلت تحقق خطری كه تحت پوشش این بیمه نامه نمی‌باشد بیمه نامه از زمان فوت بیمه شده منفسخ می‌گردد در موارد انفساخ حق بیمه مدت منقضی شده براساس تعرفه كوتاه مدت محاسبه می‌شود.
ماده20- آثار فسخ:
    الف- در صورتی كه بیمه گر بخواهد بیمه نامه را فسخ نماید، موظف است موضوع را بوسیله نامه یا تلگرام و سایر وسایل مقتضی بطرف دیگر اطلاع دهد.
در این صورت بیمه نام یكماه پس از اعلام مراتب به بیمه گذار، فسخ شده تلقی می‌گردد.
    ب ـ بیمه گذار می‌تواند با تسلیم درخواست كتبی به بیمه گر تقاضای فسخ بیمه نامه را بنماید. در این صورت از تاریخ تسلیم درخواست مزبور به بیمه گر بیمه نامه فسخ شده محسوب می‌شود. چنانچه درخواست بیمه گذار تاریخ مشخصی برای فسخ تعیین شده باشد اثر فسخ از تاریخ اخیر خواهد بود.
ماده21- وظایف بیمه شدهع بیمه گذار و ذینفع در صورت وقوع حادثه:
    الف- به محض وقوع حادثه غیر ازفوت، بیمه شده موظف است به پزشك مراجعه نموده و دستورهای وی را مراعات و خود را تحت معالجه قرار دهد و بیمه شده یا بیمه گزار موظفند حداكثر ظرف مدت5روز بعد از وقوع حادثه مراتب را كتباً به اطلاع بیمه گر برسانند.
    ب ـ در صورت فوت بیمه شده، بیمه گزار و یا ذینفع مراتب را باید در اسرع وقت حداكثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ فوت كتباً باطلاع بیمه گر برسانند. مگر اینكه ثابت نمایند بعلت خارج از اراده خود قادر به اعلام نبوده اند.
    ج ـ برحسب مورد بیمه گذار، بیمه شده و یا ذینفع باید مدارك مورد لزوم را به بیمه گر تسلیم نموده و به كلیه سوالاتی كه در رابطه با حادثه از ایشان می‌شود، از روی صداقت پاسخ دهند.
    دـ بیمه شده و یا ذینفع ملزم به قبول هرگونه تحقیقات و یا معاینات پزشكی كه هزینه آن مورد قبول بیمه گر می‌باشد، هستند.
تبصره: در صورتی كه بیمه گزار، بیمه شده و یا ذینفع تكالیف مقرر در این ماده را انجام ندهند بیمه گر می‌تواند ضرر و زیان وارده را به لحاظ عدم اجرای تكالیف مزبور را از تعهدات قابل پرداخت خود كسر نماید.
ماده22- مسئولیت حسن اجرای تكالیف مقرر در این بیمه نامه از طرف بیمه شده یا ذینفع برعهده بیمه گزار است.
ماده 23- تعیین میزان غرامت بیمه:
13.    غرامت فوت در صورتی كه بیمه شده بعلت وقوع یكی از خطرات مشمول این بیمه نامه فوت كند، بیمه گر متعهد است سرمایه بیمه را طبق شرایط این بیمه نامه و اوراق الحاقی منظم به آن و یا هرگونه توافق كتبی دیگر به ذینفع بپردازد.
14.    غرامت نقص عضو و یا از كارافتادگی دائم(كلی و جزئی) در صورتی كه بیمه شده بعلت وقوع یكی از خطرات مشمول بیمه دچار نقص عضو و یا از كارافتادگی دائم شود، بیمه گر متعهد است غرامت مربوطه را طبق شرایط این بیمه نامه و ضمائم آن و جدول نقص عضو بشرح ذیل بپردازد:
    الف) نقص عضو و از كارافتادگی دائم كلی: موارد زیر نقص عضو و از كارافتادگی دائم كلی محسوب می‌شود و غرامت این موارد معادل صددرصد سرمایه بیمه شده خواهد بود.
1.    نابینایی كامل و دائم از دو چشم
2.    از كارافتادگی دائم و كامل و یا قطع دودست، حداقل از مچ
3.    از كارافتادگی دائم و كامل و یا دو پا، حداقل از مچ
4.    از كارافتادگی دائم و كامل یك دست و یك پا، حداقل از مچ
5.    از دست دادن هر دو پنجه پا
6.    قطع كامل نخاع
7.    ناشنوایی كامل و دائم هر دو گوش
8.    برداشتن فك پایین
    ب) موارد زیر نقص عضو و از كارافتادگی دائم جزئی محسوب می‌شود و غرامت این موارد معادل درصدی از سرمایه بیمه می‌باشد كه برای هر یك از اعضاء تعیین گردیده است:
3.    از دست دادن قدرت و توانایی صرف زدن(لالی) اعم از، از كارافتادگی دائم و كامل حنجره یا قطع فقط زبان. 80٪
4.    از كارافتادگی دائم و كامل یا قطع یك دست از بازو 70٪
5.    از كارافتادگی دائم و كامل یا قطع یك دست از ساعد 60٪
6.    از كارافتادگی دائم و كامل یا قطع یك دست از مچ 55٪
7.    از كارافتادگی دائم و كامل یا قطع ك امل انگشتان هر دست 50٪
    انگشت شست 36٪
    بند اول شست 24٪
    سبابه 25٪
    بند اول سبابه 12٪
    بند اول و دوم سبابه 20٪
    هر یك از دو انگشت میانه 15٪
    انگشت كوچك 10٪
در هر حال حداكثر تعهد بیمه گر بابت مجموع نقص عضو انگشتان هر دست10٪ سرمایه بیمه شده تجاوز نخواهد كرد و در صورتیكه مجموع انگشتان هر دو دست قطع و یا از كار افتاده دائم گردد، حداكثر معادل80 درصد سرمایه بیمه قابل پرداخت خواهد بود.
8.    فقدان دندانها حداكثر 28٪
9.    از كارافتادگی دائم و كامل یا قطع یك پا از مفصل ران 70٪
10.    از كارافتادگی دائم و كامل یا قطع یك پا از ساق 60٪
11.    از كارافتادگی دائم و كامل یا قطع یك پا از مچ 55٪
12.    از كارافتادگی دائم و كامل یا قطع انگشتان پا 30٪
    شست پا 10٪
    هر یك از سایر انگشتان 5٪
در صورتی كه بیمه شده قبل از حادثه از بینایی كامل یك چشم محروم بوده باشد، درجه نقص عضو نابینا شدن چشم دیگر80٪ خواهد بود.
13.    نابینا شدن یك چشم 50٪
14.    از دست دادن شنوایی یك گوش 35٪
در صورتی كه بیمه شده قبل از وقوع حادثه مشمول بیمه از شنوایی كامل یك گوش محروم بوده باشد، درجه نقص عضو ناشنوا شدن گوش دیگر65٪خواهد بود.
15.    از دست دادن لاله گوش 10٪
16.    از دست دادن حس بوی 15٪
17.    از دست دادن حس چشایی 15٪
18.    غرامت نقص عضو سایر اعضاء سر(جمجمه) و صورت از حداكثر40٪رمایه بیمه تجاوز نخواهد كرد.
19.    یك كلیه 30٪
20.    طحال 7٪
21.    بیضه 5٪
تبصره: در مواردی كه از كارافتادگی كامل نباشد از كارافتادگی به تشخیص پزشك معتمد بیمه گر تعیین خواهد شد و بیمه گر غرامت مربوطه را متناسب با درصدهای مذكور پرداخت خواهد نمود.
22.    سایر اعضاء داخل بدن به تشخیص پزشك معتمد بیمه گر.
    پ ـ در موارد نقص عضو و از كارافتادگی دائم اعم از كلی یا جزئی غیر از موارد مذكور در بندهای(الف) (ب) فوق الذكر، نقص عضو و از كارافتادگی دائم(كلی یا جزئی) و همچنین میزان غرامت مربوطه متناسب با درصدهای مذكور دربند(الف) و(ب) بنظر پزشك معتمد بیمه گر تعیین می‌گردد.
در صورتی كه بیمه گذار نسبت به نظر پزشك معتمد بیمه گر معترض باشد، موضوع در كمیسیونی متشكل از پزشك منتخب بیمه گر و پزشك منتخب بیمه گذار و یك نفر پزشك به انتخاب دو پزشك مزبور مطرح و نظر اكثریت كمیسیون برای طرفین در موارد اعتراض لازم الاتباع خواهد بود.
15.    جمع مبالغ پرداختی در مدت بیمه بابت فوت، نقص عضو و از كارافتادگی دائم(كلی یا جزئی) موضوع این بیمه نامه نمی‌تواند از سرمایه بیمه تجاوز نماید.
تبصره: در كلیه موارد موضوع این ماده تشخیص نقص عضو و از كارافتادگی دائم كلی و یا دائم جزئی و همچنین حداكثر میزان آن با پزشك معتمد بیمه گر می‌باشد.
ماده24- مهلت پرداخت خسارت: بیمه گر حداكثر ظرف مدت یكماه پس از تاریخ دریافت كلیه اسناد و مداركی كه بتواند بوسیله آنها میزان خسارت وارده و حدود مسئولیت خود را تشخیص دهد باید خسارات را تسویه و پرداخت نماید.
فصل سوم استثنائات
ماده 25- موارد زیر و با تحقق خطر ناشی از آن از شمول تعهدات بیمه گر خارج است:
    الف) خودكشی و یا اقدام به آن
    ب) صدمات بدنیكه بیمه شده عمداً موجب آن می‌شود .
    ج) مستی و استعمال هر گونه مواد مخدر و یا داروهای محرك بدون تجویز پزشك و ارتكاب بیمه شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت، مشاركت و یا معاونت در آن.
    هـ) هر نوع دیسك و یا فتق بیمه شده
    و) بیماری و ابتلاء‌به جنون بیمه شده مگر آنكه ابتلاء به جنون ناشی از تحقق خطر موضوع این بیمه باشد.
    ز) فوت بیمه شده بعلت حادثه عمدی از طرف ذینفع (اعم از مباشرت، مشاركت و یا معاونت)در این صورت بیمه گر منحصراً متعهد به پرداخت سهم سایر افراد ذینفع در سرمایه بیمه خواهد بود.
ماده25- خطراتی كه فقط با موافقت كتبی بیمه گر و پرداخت حق بیمه اضافی قابل پوشش است:
    الف ـ جنگ، شورش، انقلاب، بلوا، اعتصاب، قیام،‌آشوب، كودتا و اقدامات احتیاجی مقامات نظامی و انتظامی.
    ب ـ زمین لرزه، آتش فشان و فعل و انفعالات هسته ای.
    ج ـ ورزشهای رزمی و حرفه ای، شكار، سواركاری، قایقرانی، هدایت موتور سیكلت، دنده ای، هدایت و یا سرنشین هواپیمای آموزشی اكتشافی و غیرتجاری، هدایت موتورسیكلت دنده ای، هدایت و یا سرنشین اتومبیل كورسی(مسابقه ای)، هدایت و یا سرنشین هلیكوپتر، غواصی، پرش باچترنجات(بجز سقوط آزاد) و هدایت كایت با سایر وسائط پرواز بدون موتور.
سوم: سایر شرایط
25.    بیمه گر می‌تواند به تشخیص خود مدارك پزشكی بیمه شده را بررسی نماید و در مورد چگونگی درمان و معالجه بیمه شده تحقیق بعمل آورد.
26.    مجموع حوادثی كه ظرف مدت هفت روز متوالی اتفاق می‌ا فتد، یك حادثه محسوب می‌گردد.
27.    هزینه مسافرت بیمه شده به منظور معالجه در مواردی كه طبق تشخیص پزشك معالج جنبه اورژانس داشته و یا امكان معالجه در منطقه وقوع حادثه نباشد، قابل پرداخت می‌باشد.