شورای عالی بیمه به منظور هماهنگی در اجرای صحیح قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث  مصوب 1387) و ایجاد وحدت رویه بین مؤسسات بیمه، به استناد بند (7) ماده (17) قانون تأسیس بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری در جلسه مورخ 14/11/1388، موارد زیر را به تصویب رساند:

  1. خسارت بدنی پرونده هایی كه حوادث رانندگی آنها در تاریخ 20/6/1387 و بعد از آن رخ داده است، اعم از آن كه بیمه‌نامه مربوط قبل یا بعد از تاریخ 20/6/1387 صادر شده باشد، باید بر مبنای قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث  مصوب 1387 بررسی و پرداخت شود.
  2. در صورتی كه ذی نفعان خسارت بدنی پرونده هایی كه حوادث رانندگی آنها در تاریخ  20/6/87  و بعد از آن رخ داده است، برای دریافت مابه التفاوت خسارت بدنی دریافتی بر مبنای قانون بیمه شخص ثالث مصوب1347 و قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث  مصوب 1387، به مؤسسه بیمه ذیربط مراجعه نمایند، مؤسسه بیمه مذكور مكلف است مابه التفاوت خسارت بدنی پرونده های فوق را بر مبنای قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1387 پرداخت نماید.

منبع: شورای عالی بیمه 11/12/88