در صورتی که شرط  انتخاب صلاحیت در مفاد توافق بیمه ای آمده باشد اگر ابهامی در میان باشد معمولا به این صورت تفسیر می شود که محل ذکر شده در قرارداد صلاحیت انحصاری برای طرح دعوا دارد و طرفین مکلف به طرح دعوا در محل مزبور هستند  ؛ بر عکس اگر این انتخاب صلاحیت دادگاه خاص در قالب یک شرط (کلوز) آمده باشد , در صورت ابهام شرط انتخاب صلاحیت غیر انحصاری محسوب می شود و امکان طرح دعوا در دادگاهی غیر از محل پیش بینی شده نیز وجود دارد.